Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na praktickou realizaci společného vzdělávání v podmínkách středních škol.
Účastníci se seznámí s nejčastějšími diagnostickými příčinami speciálních vzdělávacích potřeb, se specifiky při komunikaci a vzdělávání žáků s těmito potřebami včetně přípravy maturitních zkoušek pro žáky se SVP. Druhá část programu se soustředí na konkrétní postupy při aplikaci podpůrných opatření i procesy průběžného vyhodnocování účinnosti a efektivity poskytované podpory, a to jak na modelových příkladech, tak na konkrétních případech ze škol účastníků. Zdůrazněna bude potřeba týmové práce celého pedagogického sboru jako předpokladu úspěšnosti společného vzdělávání.
Seminář má praktický charakter, nebude se zabývat popisem systému společného vzdělávání dle platné právní úpravy – předpokládají se základní znalosti účastníků o systému a právním vymezení společného vzdělávání.
Obsah – témata:
Specifika vybraných skupin žáků se SVP
– žák se specifickými poruchami učení na střední škole a možnosti jeho podpory
– hyperaktivní žák s poruchami pozornosti na střední škole a možnosti jeho podpory
– žák s psychickým onemocněním na střední škole a možnosti jeho podpory
– komunikace se žákem se SVP, komunikace s rodinou žáka se SVP
– specifika přípravy na maturitní zkoušku u žáků se SVP
Praktický nácvik – aplikace podpůrných opatření
– modelové příklady
– návrhy a postupy řešení
– supervize konkrétních případů žáků se SVP dané školy
– týmová spolupráce při průběžném vyhodnocování efektivity poskytnutých podpůrných opatření
– příklady dobré praxe

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)