Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:08. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) – na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsah programu tvoří tři dílčí semináře, zaměřené na důležitá témata v kontextu OSR, která účastníkům pomohou v oblasti sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností včetně asertivní komunikace, v rozvoji profesionální sebereflexe i v cílené profesní psychohygieně a prevenci stresu a syndromu vyhoření.

Obsahová struktura programu:

1. Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti
Seminář je zaměřen na sebepoznání osobnosti učitele v širším kontextu společnosti a na osobnostní rozvoj učitele.
Obsah – témata:
– osobnostní vybavení, vlastnosti, dovednosti, projevy chování
– co nás dělá takové, jací jsme a jakou máme šanci vědomě to ovlivnit
– osobnost učitele – základní didaktický nástroj
– jak poznat sebe i druhé – sofistikované nástroje i „diagnostika všedního dne“
– osobnost v kontextu společnosti
– sociální role
– inventura osobních rolí
– konflikty rolí
– sebepoznání – sebeinterpretace – sebepřijetí
– osobní SWOT – silné a slabé stránky vlastní osobnosti
– akční plán osobního rozvoje

2. Asertivní komunikace pro pedagogy
Komunikační schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšnou pedagogickou praxi nezbytné, a to pro učitele na všech druzích a stupních škol. Účastníci si zopakují základní odborné teoretické znalosti z této oblasti a v praktické části si vyzkouší a nacvičí řešení jak běžných, tak i náročných či emočně vypjatých komunikačních situací, což jim v následné pedagogické praxi umožní úspěšně se vyrovnat s komunikační zátěží i se stresovými faktory.
Obsah – témata:
– typy komunikace – agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
– komunikační styly
– principy asertivní komunikace
– asertivní práva a povinnosti
– asertivní techniky
– asertivita a stres
– asertivita a autorita
– asertivní jednání s žáky a studenty
– asertivní jednání s rodiči
– praktické situace, rozbor, nácvik možného řešení

3. Stres v práci pedagoga
Program je zaměřen na zmapování stresorů a stresových situací a na aplikaci konkrétních nástrojů psychohygieny, které mohou pedagogové použít před při i po stresové situaci. Program slouží také jako jeden z nástrojů prevence proti možným nežádoucím dopadům role pedagoga – workoholismu a syndromu vyhoření.
Obsah – témata:
– psychologická podstata stresu, eustres a distres
– stres a stresory
– egodefenzivní mechanismy a stres
– stresující životní situace
– individuální mapa stresorů
– specifické stresové faktory práce pedagoga
– workoholismus a syndrom vyhoření
– prevence vůči stresu
nácvik relaxačních technik (progresivní relaxace, dechová a isometrická cvičení, technika HA – HO)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)