Projektová výuka – ZMĚNA TERMÍNU! Seminář naplněn, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program se věnuje jedné z nejčastějších pedagogických inovací – projektové výuce. Obsah programu vychází z potřeb práce současného učitele i z potřeb žáků, zohledňuje zároveň možnosti a meze projektové výuky v prostředí základní a střední školy. Objasněny budou nezbytné teoretické základy, dostatečný prostor bude věnován i vlastní praktické přípravě výukových projektů od návrhu přes obsah až k tvorbě hodnotících kritérií pro projekty a jejich aplikaci.
Program poskytne učitelům, kteří zvažují realizaci dílčích či komplexnějších modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a především řadu podnětů a inspiraci, dále pak prostor pro aktivní promýšlení realizace a vyzkoušení vlastní přípravy tvorby školních projektů.
Obsahová – témata:
I. část – Možnosti a meze projektové výuky v současné škole
Východiskem první části bude problematika pedagogických inovací se zaměřením na projektovou výuku, především na její teoretická východiska, základy, kvality a také možnosti realizace v podmínkách práce současné školy. Objasněny budou praktické možnosti integrace učiva, možnosti projektové práce pro podporu motivace žáků, rozvíjení jejich životních dovedností v duchu zkušenostní a činnostní orientace výuky. Budou prezentovány a na příkladech dokladovány přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování. Seminář poukáže na kvality projektové práce v procesu překonávání izolovanosti a roztříštěnosti vědomostí žáků a především na možnosti v oblasti porozumění žáků učivu v kontextu propojování teoretických poznatků a praktických zkušeností a dovedností.
Teoretické základy a východiska projektové výuky
– inovativní pojetí výuky
– kořeny projektové práce
– co je a co není projektová výuka
– projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
– charakteristika školního projektu
– přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování
– problematika integrace učiva
– zkušenostní a činnostní orientace výuky
– příklady realizovaných projektů
Základní metodická doporučení pro přípravu projektové výuky
– základní odlišnosti frontální a projektové výuky
– možnosti realizace projektové výuky v kontextu běžné školní práce
– volba tématu, situace, jež představuje skutečný problém pro řešení v projektu
– příprava projektové výuky učitelem
Skupinový návrh kostry projektu a hodnocení jeho kvality
– společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů
– práce ve skupině nad návrhem kostry projektu
– prezentace návrhů
– hodnocení návrhů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení možností a mezí projektové práce očima účastníků semináře
– společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Jaké vidíte přednosti a omezení projektové výuky v kontextu vaší pedagogické práce“

II. část – Projektová výuka a její realizace
Druhá část programu akcentuje vlastní aplikaci poznatků a praktickou realizaci v podmínkách práce současné školy. Účastníkům budou zprostředkovány osvědčené metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou. V praktické části si účastníci vyzkouší přípravu školního projektu včetně jeho hodnocení.
Specifika projektové výuky v práci učitele a žáka
– možnosti projektové výuky z pohledu učitele a žáka
– vyvozování vlastních znalostí a zkušeností účastníků z projektové práce
– projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
– charakteristika školního projektu z pohledu účastníků semináře
– možnosti a přednosti projektové výuky v oblasti podpory motivace žáků k učení, rozvíjení kompetencí žáků k řešení problémů, k učení, k hodnocení a sebehodnocení apod.
Metodický postup – co se osvědčilo
– příprava projektové výuky učitelem v kontextu celkové orientace školní práce
– možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou
– klíčové kroky a základní postup při návrhu a realizaci projektové výuky
– přípravná fáze, hledání plánu řešení, aktivity vedoucí k řešení, zveřejnění výsledků a vyhodnocení projektů
– návrh kostry projektu
– možnosti hodnocení projektové práce ze strany učitele i žáků
Skupinový návrh projektu a hodnocení jeho kvality
– společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů projektů
– práce ve skupině nad návrhem školního projektu
– prezentace návrhů školních projektů
– hodnocení návrhů školních projektů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení znalostí a zkušeností účastníků z práce nad projekty
– společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Co vše přinášejí projekty učiteli a žákům?“

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)