Dítě s potřebou podpůrných opatření v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti inkluze, na podporu mateřských škol při vytváření zdravého a důstojného prostředí, v němž je vztah pedagoga a dítěte uplatňován a chápán jako vtah partnerů.
Obsah je zaměřen na základní pedagogické profesní znalosti a dovednosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), na sociální kompetence a na nové nástroje pro společné vzdělávání. Jedna z částí semináře se zaměří na možnosti spolupráce s rodinou. Poskytnuty budou i informace o dostupných materiálech k dané tematice a literatuře k dalšímu samostudiu.
Obsah – témata:
– podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuální právní úpravy – školský zákon a související prováděcí vyhlášky
– základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb
– role školního poradenského pracoviště
– spolupráce s rodinou dítěte se SVP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace SVP dítěte
– možnosti vzdělávání dětí s konkrétními speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole – úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení dětí, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora
– pravidla a kritéria hodnocení dětí se SVP
– identifikace, příprava a realizace podpůrných opatření
– plán pedagogické podpory a práce s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření
– postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně
– vyhodnocení efektivity podpůrných opatření
– změny ŠVP vycházející ze změn RVP PV (2016)
– vhodná literatura a další materiály k dané problematice

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání