Rozvoj profesních kompetencí učitelů středních škol v oblasti společného vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
V souvislosti s probíhajícími změnami ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přibylo mnoho práce pedagogům, poradenským pracovníkům škol i vedení škol. Komplexní seminář s workshopem se pokusí přehledně přiblížit systémovou podporu společného vzdělávání – účastníci získají potřebné znalosti z platné právní úpravy, zorientují se v systému podpůrných opatření, ve způsobu jejich poskytování, správně nastaví systém spolupráce školy se školským poradenským zařízením a rodinou, prostřednictvím konkrétních kazuistik z praxe se naučí vytvářet plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán. Poslední část kurzu se zaměří i na specifika vzdělávání některých skupin žáků se SVP.
Obsah – témata:
I. část – Právní úprava společného vzdělávání a systém podpůrných opatření
Právní rámec
– aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
– přehled podpůrných opatření
– vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
– vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
Systém podpůrných opatření
– podpůrná opatření 1. až 5. stupně – přehled a vysvětlení
– plán pedagogické podpory (PLPP) a jeho uplatnění v praxi
– individuální vzdělávací plán (IVP), jeho sestavování, úpravy a vyhodnocování
– asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent
– další podpůrná opatření
Poradenské služby a jejich účel
– školská poradenská zařízení (ŠPZ) – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
– školní poradenské pracoviště (ŠPP) – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, koordinátor poradenských služeb školy
Postup při poskytování poradenských služeb ve ŠPZ a ŠPP
– plán poradenských služeb školy a jeho sestavování
– písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření ve škole
– spolupráce školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, spolupráce ŠPZ a ŠPP s rodinou
– doporučení školského poradenského zařízení
– revize doporučení
– evidence žáků se SVP (matrika a výkaznictví)
– metodická podpora ŠPZ školám
– přijímací řízení na střední školy – úpravy podmínek přijímacího řízení
– podmínky ukončování studia na SŠ u žáků se SVP – úprava podmínek u maturitní zkoušky

II. část – Naplňování podpůrných opatření ve škole
Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán
– způsob vytváření PLPP a konkrétní kazuistika z praxe
– způsob vytváření IVP a konkrétní kazuistika z praxe
Důležité profesní pozice v systému společného vzdělávání
– role poradenského pracovníka školského poradenského zařízení
– role poradenského pracovníka školy a školního poradenského pracoviště
– asistent pedagoga – náplň práce, kvalifikace
– role asistenta pedagoga, třídního učitele, pedagogů a jejich vzájemná spolupráce
– týmová spolupráce při podpoře žáka se SVP
– vyhodnocování efektivity podpůrných opatření
Spolupráce s rodinou žáka se SVP
– kontakt s rodinou, která spolupracuje / která nespolupracuje
– příklady dobré praxe

III. část – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Specifika vybraných skupin žáků se SVP
– žák se specifickými poruchami učení na střední škole a možnosti jeho podpory
– hyperaktivní žák s poruchami pozornosti na střední škole a možnosti jeho podpory
– žák s psychickým onemocněním na střední škole a možnosti jeho podpory
– komunikace se žákem se SVP, komunikace s rodinou žáka se SVP
– specifika přípravy na maturitní zkoušku u žáků se SVP
Praktický nácvik – aplikace podpůrných opatření
– modelové příklady
– návrhy a postupy řešení
– supervize konkrétních případů žáků se SVP dané školy
– týmová spolupráce při průběžném vyhodnocování efektivity poskytnutých podpůrných opatření
– příklady dobré praxe

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)