Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:09. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na přiblížení specifik práce s dětmi a žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu poruchy autistického spektra (PAS) a dalších vybraných psychických onemocnění a na proces společného vzdělávání těchto žáků v běžné škole, tedy na možnosti podpory a naplnění jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Pozornost bude věnována i seznámení s novým posuzováním speciálních vzdělávacích potřeb z hlediska aktuálních změn ve školských právních předpisech (dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodů jeho speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření).
Obsah semináře bude uzpůsoben realizaci pro celé pedagogické sbory škol, které s těmito žáky pracují. Předpokládá se tedy proškolení vedení školy, poradenských pracovníků školy, pedagogů i asistentů pedagoga, a to tak, aby se rozvinula týmová spolupráce ve škole při podpoře těchto žáků.
Obsah – témata:
Základní právní předpisy
– zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zvl. § 16 – 19
– vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění (novela č. 197/2016)
– vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Podpůrná opatření při vzdělávání pro žáky s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
– systém podpůrných opatření 1. až 5. stupně – přehled
– plán pedagogické podpory (PLPP)
– individuální vzdělávací plán (IVP)
– asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent
– další podpůrná opatření
Specifika práce se žáky s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
– vymezení termínu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění
– dopad PAS nebo vybraných psychických onemocnění do výuky
– jedinec s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním v předškolním vzdělávání a jeho příprava na školní vzdělávání
– specifika vzdělávání a poskytování podpory žákům s PAS na 1. stupni základní školy
– specifika vzdělávání a poskytování podpory žákům s PAS na 2. stupni základní školy
– specifika vzdělávání a poskytování podpory žákům s PAS na střední škole
– specifika při přijímacím řízení žáků s PAS na střední školy a při ukončování studia na střední škole
IVP pro žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
– způsob tvorby IVP pro žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním – kazuistická forma
– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP)
– organizace vzdělávání, úprava režimu výuky
– příprava edukačního prostředí v běžné základní/střední škole
– podpůrná opatření v jednotlivých stupních podpory
– využití pomůcek (didaktické pomůcky, speciální didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky)
Vyučovací proces, práce s třídním kolektivem a spolupráce s rodinou
– specifika práce asistenta pedagoga u žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním, náplň práce asistenta pedagoga a jeho spolupráce s pedagogy, poradenskými pracovníky školy i školských poradenských zařízení, s rodinou
– nejčastější problémy při vzdělávání žáků s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné základní/střední škole
– prevence výskytu problémového chování
– práce s třídním kolektivem (třídnické hodiny, spolupráce se školním psychologem, popř. metodikem prevence)
– nastavení spolupráce s rodinou žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)