Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti – možnosti pedagogické intervence

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:06. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzívními, hyperaktivními žáky s deficitem pozornosti.
Obsah semináře se věnuje nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Obsah – témata:
1. část – Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti a pedagogická podpora na ZŠ
První část semináře vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu znevýhodnění hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti a objasní možné projevy jejich chování. Účastníci budou seznámeni i s obecnými možnostmi pedagogické podpory těchto žáků.
I. Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti
– základní charakteristika hyperaktivity s poruchou pozornosti
– odborná terminologie
– vývojová diagnostika
– vliv na chování a rozhodovací procesy
II. Pedagogická podpora hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti
– analýza doporučení ze školského poradenského zařízení a plánování realizace podpůrných opatření
– diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
– formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště s pedagogy na základě doporučení školského poradenského zařízení
– optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v předškolním věku
– význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků
– význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit
– spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
– sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
– rozbor příkladů z praxe, zkušenosti dobré praxe
– diskuze, návrhy řešení vznesených dotazů
2. část – Týmová spolupráce ve škole při podpoře hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti
Druhá část přiblíží možnosti týmové spolupráce pedagogického sboru při vytváření podmínek žákům se znevýhodněním tak, aby se mohli optimálně rozvíjet ve výkonově heterogenní skupině, a roli školního poradenského pracoviště při poskytování podpory ve školním prostředí.
I. Školní poradenské pracoviště, jeho povinnosti a kompetence
– školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře žáků s ADHD
– role jednotlivých poradenských pracovníků – kdo a proč tvoří tým
– plán poradenských služeb školy
– informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb ve škole
– efektivní nastavení spolupráce mezi ŠPP a školským poradenským zařízením
– efektivní nastavení spolupráce s rodinou žáka
II. Realizace podpůrných opatření jako týmová spolupráce pedagogického sboru
– vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s hyperaktivitou a jeho pravidelné vyhodnocování
– využití dalších podpůrných opatření, zvláště asistenta pedagoga, hodin pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče
– práce s třídním kolektivem při podpoře žáka s hyperaktivitou
– role asistenta pedagoga u žáka s hyperaktivitou a jeho spolupráce s učiteli
– spolupráce s rodinou
– hodnocení žáků s hyperaktivitou
– kariérové poradenství pro žáky s hyperaktivitou
– příklady ze školní praxe
– diskuze, návrhy řešení vznesených dotazy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)