Mentoring a jeho využití ve školním prostředí

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:18. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Kurz mentoringu zaměřený na vyškolení mentora z řad pedagogů škol a školských zařízení pro potřeby vlastní školy (interní mentoring), případně pro potřeby jiné školy (externí mentoring). Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část, jejíž součástí je i základní trénink pro získání a procvičení konkrétních mentorských dovedností. Účastníci si prakticky vyzkouší techniky a metody mentorské podpory, na modelových situacích se naučí vést a průběžně vyhodnocovat mentorský proces a posílí schopnost vyhodnocovat svůj proces učení prostřednictvím sebereflexe a sdílení zkušeností.
Obsah – témata:
I. Teoretická část:
– charakteristika mentoringu, vysvětlení základních pojmů – Mentor/Mentee
– přínosy mentoringu pro školu, pro mentorovaného učitele a pro mentora
– formy mentoringu, oblasti a cíle mentoringu ve škole
– mentor (osobnost, role, odpovědnost, požadavky na mentora)
– základní mentorské dovednosti (komunikační, pedagogické, organizační, technické), sedm doporučení, jak být dobrým mentorem
– mentee (výběr, role, pravidla, zodpovědnost, očekávání, individuální zvláštnosti)
– doporučený postup pro spolupráci mentora s mentorovaným učitelem
– zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu
– utváření a rozvíjení mentorského vztahu
– identifikace oblastí významných zkušeností, znalostí a dovedností mentora
– identifikace rozvojových potřeb a plán osobního rozvoje menteeho
– tvorba mentoringového plánu, logický rámec (projektu), časový harmonogram mentoringu
– motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorovaného učitele
– kontrola a ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí
– pravidla a program schůzek mentora a menteeho
– uzavření a vyhodnocení mentoringu
– záznam průběhu a výstupů mentoringu – záznam ze schůzek, závěrečná zpráva
– bariéry mentorování a jejich odstraňování
– řešení konfliktů
– facilitace a koučink v mentorské praxi
II. Praktická část, trénink mentorských dovedností:
– dovednosti Uvolnění prostoru , Aktivní naslouchání a Mluvení s úmyslem
– dovednosti: Práce s tichem , Zrcadlení a Parafrázování , Svolení , Situování , Dotazování a Vyjasňování
– testy: Empatie , Hollandova typologie osobnosti“, Motivační typy , MBTI , Styly chování (komunikační typy)
– dovednosti: Výběr oblastí a Nastavení cílů (mentoringu)
– tvorba mentoringového plánu (model CREATE + logický rámec projektu)
– tvorba časového harmonogramu (Ganttův diagram)
– tvorba kritérií a indikátorů pro ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí
– dovednost: Nastavení CRAFT akce s menteem
– dovednost: FEELING hodnocení splnění úkolu menteem
– příprava programu schůzky s menteem, záznam ze schůzky

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)