Ověřování čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:23. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na získání teoretických znalostí i praktických dovedností k ověřování čtenářských dovedností žáků 6. – 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Seminář se zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně. Předmětem práce v semináři bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh.
Pozornost bude věnována specifickým rysům práce s uměleckými, sportovními a technickými texty.
Účastníci semináře získají výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Obsah – témata:
– základní zásady tvorby testových úloh
– rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
– analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh)
– specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů (próza, poezie, drama, hraniční typy textů)
– specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou, zvláštnosti vývoje úloh včetně možnosti kumulace úloh k jednomu textu (souvislé a nesouvislé texty a jejich vztah)
– využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání souvislé a nesouvislé texty)
– praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností s využitím nespecifických textů: porozumění textu i jeho částem, nalezení informací v textu, textová návaznost, rozeznání vypravěče, autora, postav, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, rozeznání vyjádření faktu a domněnky, porovnání informací v různých typech textů (souvislé a nesouvislé texty), interpretace textu

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)