Vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a společné vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na vytváření pozitivního klimatu ve škole prostřednictvím individualizace výuky a cílené práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky mimořádně nadanými a s jejich začleňováním do vzdělávání.
Účastníci si prohloubí a rozšíří teoretické poznatky a posílí své dovednosti a profesní kompetence pro aplikaci aktivizujících forem vyučování, které umožňují individualizaci výuky a optimálně zohledňují specifické vzdělávací potřeby žáků s handicapem i žáků mimořádně nadaných.
Vzdělávací program obsahuje čtyři tematické bloky:
1. Přístupy ke vzdělávání v současné škole
Příprava učitelů na neustále se proměňující podmínky vzdělávání, zdůvodnění a vysvětlení potřeby změn ve vzdělávání a vybavení učitele základními znalostmi pro úspěšné zvládnutí individualizace výuky.
Obsah – témata:
– aktuální změny a problémy vzdělávání
– strategie vzdělávání v současné škole
– profesní kompetence učitele
– cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení
– pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem
2. Osobnostní předpoklady učitele – role učitele v současné škole
Účastníkům budou nabídnuty různé pohledy na autoritu a možnosti získání a udržení autority. Interaktivními metodami si účastníci vytvoří náhled na své osobnostní předpoklady a svůj vlastní postoj k žákům.
Obsah – témata:
– nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci škole v souvislosti se změnami ve školství i ve společnosti
– jaký je současný žák a jak se mění role současného učitele
– teorie transakční analýzy – vnitřní dynamika osobnosti
– sebereflexe učitele a mapování osobních možností
– jak rozvíjet svůj osobnostní a psychosociální profil
– jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky
3. Metody a formy práce učitele a možnosti individualizace výuky
Dovednosti a kompetence učitelů, prostřednictvím kterých rozpoznají styly učení žáků, zjistí jejích učební potřeby, a mohou tak přizpůsobit svůj učební styl potřebám třídy i jednotlivců. Tematický blok je zaměřen na rozvoj dovedností učitele pracovat aktivizujícími metodami a formami práce ve výuce. Jedná se o metody problémového charakteru, projektovou výuku, didaktické hry, metody zážitkové pedagogiky. Nedílnou součástí obsahu kurzu je seznámení se skupinovou a kooperativní výukou, párovou výukou, různými formami individualizované práce s žáky. Účastníci získají dovednost formulovat kritéria hodnocení a indikátory výkonu žáků pro předměty své aprobace a pro potřeby individuálního přístupu k žákovi.
Obsah – témata:
– styly učení žáka i učitele – diagnostika vyučovacího stylu učitele a učebního stylu žáka v podmínkách školního prostředí
– základní metody, formy práce a jejich dělení – aplikace jednotlivých základních metod ve výuce, princip a různé způsoby využití
– aktivizující metody a formy práce v současné škole – obecné zásady interaktivní výuky, výhody a nevýhody skupinové práce, možnosti využití v rámci individualizace výuky
– od skupinové práce ke kooperativnímu učení – obecné zásady, základní techniky, role učitele i žáka při kooperativním učení
– hodnocení vzdělávání v současné škole – školní pravidla pro hodnocení a klasifikaci, hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Individualizace výuky – výuka žáků se SVP a žáků nadaných
Možnosti zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individualizace přístupu k těmto žákům při výuce.
Pozornost bude věnována pedagogické diagnostice, metodice práce s žáky se SVP, specifickým zásadám přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu.
Obsah – témata:
– problematika speciálních vzdělávacích potřeb
– organizace a možnosti individualizovaného vzdělávání žáků se SVP – podpůrná opatření pro potřeby integrace žáků, pomoc žákům bez indikace zdravotního postižení, SPU a VPCH
– možnosti individualizované práce ve vyučovacích hodinách u žáků se SVP, postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů
– využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání
– individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti
– výuka žáků nadaných

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)