Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků 6. – 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Účastníci se seznámí s důležitými předpoklady pro tvořivý přístup k práci s textem a s některými z technik a aktivit, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti, včetně čtenářských dílen. Pozornost bude věnována specifickým rysům práce nejen s uměleckými, ale i sportovními a technickými texty. Také četbě jiných typů textů – komiksů, populárně naučné literatury či časopisů, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s gramotností informační. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity, které lze při čtenářských dílnách realizovat: jednoduché rekvizity, pracovní listy či prezentace. Budou jim představeny metody práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství.
Kurz se zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně Předmětem práce v kurzu bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh.
Obsah – témata:
1. díl – Čtenářské dílny – rozvoj čtenářství
– rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen
– příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí – metodika, formy, aktivity
– práce s různými informačními zdroji – komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet atd.
– souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
– výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, jak děti aktivně do výběru knih zapojit
– výběr příběhů, které jsou žákům blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
– motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce učitelů škol s knihovníky
2. díl – Čtenářské dílny – práce s texty
– metodika, formy, aktivity práce s knihou
– nalézání informací v textu a jejich následné využití
– tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
– vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling apod.)
– porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací, od čtenářských deníků ke knižním blogům
– orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách
3. díl – Tvořivý přístup ke čtení – aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti
– osobnost učitele, význam motivace
– aktivizace žáků a kreativita při práci s textem
– vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační
– smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, zážitková pedagogika
– tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu
– práce s ilustrací
– práce s poetickým textem, srovnání stejného tématu v poezii a v próze
– práce s nelineárním textem
– čtení s otázkami
– čtení s předvídáním
– řízené čtení
– skládankové čtení
– tvořivý přístup ke čtení – rozhovor dvou hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu
– žákovské reflexe na četbu
4. díl – Ověřování čtenářské gramotnosti – tvorba úloh
– základní zásady tvorby testových úloh
– rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
– analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh)
– specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů (próza, poezie, drama, hraniční typy textů)
– specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou
– využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání souvislé a nesouvislé texty)
– praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností (pro každou dovednost samostatný blok) s využitím nespecifických textů.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)