Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na získání teoretických znalostí i praktických dovedností k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků 6. – 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Účastníci se seznámí s některými z technik a aktivit, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry. Pozornost bude věnována specifickým rysům práce s uměleckými, sportovními a technickými texty. Seminář se zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně. Předmětem práce v semináři bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh.
Účastníci semináře získají výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Obsah – témata:
1. díl – Tvořivý přístup ke čtení – aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti
– osobnost učitele, význam motivace
– aktivizace žáků a kreativita při práci s textem
– vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační
– tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu
– práce s ilustrací
– práce s poetickým textem, srovnání stejného tématu v poezii a v próze
– práce s nelineárním textem
– čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení
– žákovské reflexe na četbu
– využití moderní literatury pro děti k rozvoji čtenářské gramotnosti
– význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory

2. díl – Ověřování čtenářské gramotnosti – tvorba úloh
– základní zásady tvorby testových úloh
– rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
– analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh)
– specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů (próza, poezie, drama, hraniční typy textů)
– specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou, zvláštnosti vývoje úloh včetně možnosti kumulace úloh k jednomu textu (souvislé a nesouvislé texty a jejich vztah)
– využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání souvislé a nesouvislé texty)
– praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností s využitím nespecifických textů: porozumění textu i jeho částem, nalezení informací v textu, textová návaznost, rozeznání vypravěče, autora, postav, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, rozeznání vyjádření faktu a domněnky, porovnání informací v různých typech textů (souvislé a nesouvislé texty), interpretace textu

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)