ZRUŠENO Jak se vyznat v horninách

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborných poznatků účastníků o nejdůležitějších horninách, o jejich vzniku a výskytu v přírodě, vlastnostech a průmyslovém využití. Jde o přehledně uspořádaná fakta o horninách jako základu našeho přírodního prostředí i lidské civilizace. Převažující částí semináře je praktická činnost s rozsáhlou přenosnou sbírkou hornin v jejich nejčastějších podobách s důkazem na nejrozšířenější horniny zemské kůry a nejvýznamnější nerostné suroviny. Sbírka cca 100 vzorků představuje ucelený soubor s vysokým didaktickým potenciálem.
Po krátkém teoretickém úvodu budou představeny jednotlivé nejdůležitější horniny od vyvřelých přes usazené po přeměněné s ukázkami jednotlivých druhů. Ke každé hornině se účastníci dozví základní informace – složení, vlastnosti, určovací znaky, vznik a výskyt obecně a v ČR, průmyslové použití. Vzorky budou účastníkům k dispozici, aby si je mohli důkladně prohlédnout a osahat. Hodně pozornosti je věnováno poznávacím znakům základních hornin a praktickému rozpoznávání hornin pod vedením lektora.
Výklad bude doplněn o různé zajímavosti, kterými lze oživit a zatraktivnit výuku ve třídě. Velký důraz je kladen na co nejlepší srozumitelnost výkladu a co nejmenší používání značně rozšířené nepřesné geologické terminologie.
Obsah – témata:
– přehled stavby Země, zařazení probíraných hornin do kontextu zemského tělesa
– ukázka železného meteoritu (materiál podobný jádru) a olivínovce (hornina zemského pláště)
– zemská kůra, hornina
– rozlišení hornin dle vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné), horninotvorné minerály, horninový cyklus
– horniny vyvřelé: vznik magmat, hlubinné a výlevné vyvřeliny, hlavně žulové (granity, granodiority, ryolity) a čedičové (čediče, gabra) horniny (dále možno andezity, znělce)
– horniny usazené: zvětrávání, transport, usazování úlomkovité, chemogenní a úlomkovité usazeniny
– horniny řady jílovec – slepenec a vápence, případně slínovce a opuky, travertiny, evapority jako sůl kamenná, sádrovec, ferolity (usazené železné rudy), horniny uhelné řady, reziduální horniny (laterity, bauxity, kaoliny)
– horniny přeměněné: teplotně-tlaková přeměna hornin
– druhy přeměny: regionálně, kontaktně, dynamicky, chemicky, šokově přeměněné horniny hlavně horniny řady fylit – migmatit, mramory, dále možno amfibolity, erlany, hadce, eklogity, granulity, kontaktní rohovce a břidlice, porcelanity, mylonity, impaktové horniny
Pozornost bude vždy věnována hlavně nejrozšířenějším horninám z dané skupiny, ostatní jen stručně nebo v případě zvláštního zájmu účastníků.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)