Tvořivá geometrie – Magnetické stavebnice, 3D modelování

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Dílny zaměřené na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Všechna témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Účastníci se prostřednictvím manipulativních činností a didaktických poznámek zaměří na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přestup na 2. stupeň základní školy.
Jednotlivé moduly vzdělávacího programu budou vedeny formou dílny, teoretické znalosti budou vyvozovány prostřednictvím zvolených praktických činností (přirozeným způsobem dochází k formulování definic geometrických pojmů), které rozvíjí nejenom prostorovou inteligenci v rovině a prostoru, ale také technické myšlení, pohybovou zručnost žáků (hrubou i jemnou motoriku), povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Obsahová struktura programu:
MODUL 1 – Magnetické stavebnice a geometrie
Magnetické stavebnice skrývají velký didaktický potenciál prostřednictvím manipulativních činností se účastníci seznámí s možnostmi jejich využití ve výuce na základní škole a ověří si, že se mohou stát plnohodnotnou pomůckou pro získávání nových poznatků v geometrii.
Obsah – témata:
– n-úhelníky, jejich klasifikace a vlastnosti
– kruh a jeho části
– úhel, měření úhlu
– pokrývání roviny
– symetrie v rovině
– krychle a její sítě
– hranoly, jehlany, kužele, válce, koule
– symetrie v prostoru
– pravidelné mnohostěny
– polopravidelné mnohostěny
– složené prostorové útvary
MODUL 2 – Modely základních prostorových útvarů – 3D modelování
Modul se zaměří na ukázky možností podpory prostorové představivosti při výuce stereometrie prostřednictvím modelování. Pro 3D modelování budou použity metody práce s modelínou, papírem a polystyrenem.
Obsah – témata:
– krychle
– kvádr
– trojboký jehlan
– pětiboký jehlan
– šestiboký hranol
– obecné hranoly
– závěrečná reflexe, vyhodnocení
Účastníci obdrží výběr metodických materiálů z publikace Tvořivá geometrie 1- Modely základních prostorových útvarů a budou s nimi v průběhu dílny pracovat. Metodické materiály i náměty z uvedené publikace je možné dále volně využívat v hodinách geometrie ve škole.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)