Didaktika anglického jazyka prakticky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:13. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář moderní didaktiky anglického jazyka je zaměřený na znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce angličtiny.
Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků základních a středních škol.
Obsah – témata:
1. Teoretické základy moderní výuky a plánování vyučovací jednotky
– přímé a nepřímé metody a čím se od sebe v základních rysech liší
– metodické postupy v praxi – reflexe vlastního učebního stylu
– integrace nových postupů a aktivit do výuky (TPR, dril, substituce, překladové aktivity apod.)
– plánování hodiny
– práce s učebnicí
– práce s portfoliem, jak jej založit
– hlavní principy SERRJ
– co zahrnujeme do plánování – formální a neformální plánování
– jak lze pozměnit chod hodiny – tempo
– organizace hodiny, dovednosti, témata, interakce
– specifikace metody CLIL a její cíle
– vztah k ŠVP

2. Učební styly žáků a specifika jednotlivých věkových skupin
– definování stylů učení – např. teorie prof. Gardnera – teorie mnohačetné inteligence
– Bloomova taxonomie
– samostatný žák a jeho hlavní rysy
– čím se liší věkové skupiny
– jak adaptovat aktivity a materiál pro věkové skupiny

3. Výuka poslechu s porozuměním
– jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
– příklady efektivních aktivit
– jak může učitel přímo ovlivnit kvalitu poslechu – rychlost, síla, jazyková příprava atd.
– provázanost s ostatními dovednostmi
– I can do… úroveň podle SERRJ

4. Výuka čtení, výuka slovní zásoby a výuka čtení s přihlédnutím k reáliím
– jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
– příklady efektivních aktivit na rozvoj porozumění – hlavní myšlenky, fakta, porozumění, čtení mezi řádky, vyvození závěrů
– rozdíl mezi kohezí a koherencí textu
– intenzivní a extenzivní čtení
– provázanost s ostatními dovednostmi
– kulturní povědomí o anglicky mluvících zemích
– dětská literatura a literatura pro mládež – základní přehled

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)