Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:12. 09. 2019
Kraj:Středočeský
 
Kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Studium je zaměřeno na didaktiku anglického jazyka – na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.
Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny. Každý tematický blok obsahuje 2 výukové moduly, v jejichž obsahu jsou zohledněna specifika anglického jazyka. Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.
Cílem vzdělávacího programu je, aby úspěšní absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a byli tedy schopni:
– identifikovat dovednosti a techniky výuky z učitelské praxe
– identifikovat výukový kontext a vhodné přístupy, metody a aktivity pro přípravu výuky
– samostatně aplikovat relevantní teorii v praxi
– použít vhodně výše zmíněné znalosti a dovednosti připravit a realizovat prakticky vlastní vzdělávací aktivitu
– pracovat s reflexí a sebereflexí

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)