Základy kariérového poradenství pro učitele ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:01. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Základní kurz kariérového poradenství je určen všem pedagogům ZŠ, kteří se chtějí seznámit s kariérovým poradenstvím. Úvodní část kurzu tvoří základní informace o metodách kariérového poradenství, o volbě povolání, o trhu práce a informačních zdrojích. V další části kurzu se jedná o specifikaci kariérového poradenského procesu, poradenského rozhovoru a kariérového plánování s cílem získání základních kariérových informací
Obsah – témata:
Modul 1 (4 hod.)
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
– metody kariérového poradenství a jejich použití v rámci kariérového poradenství pro žáky
– volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
– volba povolání a příprava na vstup na trh práce
– trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem – šance žáků a zvýšení šancí na uplatnění žáka

Modul 2 (4 hod.)
– motivace a důvody žáků pro volbu a výběr oboru, možnosti výběru úrovně vzdělání a oboru
– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků – vliv rodiny na výběr vzdělávací a profesní dráhy – otázka budoucnosti, identifikace s povoláním rodičů
– zdroje informací – ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na http://www.infoabsolvent.cz, Europass
– volba střední školy s ohledem na zdravotní stav a zdravotní omezení – obory vyžadující lékařské posouzení poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci

Modul 3 (4 hod.)
– teorie kariérového poradenství a jejich charakteristika
– kariérové informace a okruhy kariérových informací
– základní metody kariérové diagnostiky, zásady interpretace diagnostických metod, volba metod, jejich vyhodnocení a administrace
– poradenský proces a jeho jednotlivé fáze při tvorbě a realizaci individuálního rozvoje žáka – zahájení, realizace a kontrola
– poradenský proces při realizaci skupinového kariérového poradenství, skupinová práce, metody a techniky práce se skupinou

Modul 4 (4 hod.)
– poradenský rozhovor a techniky vedení rozhovoru
– poradenský rozhovor v praxi (příklady otázek, směřování rozhovoru)
– tvorba plánu osobního rozvoje se zaměřením na motivaci, motivační techniky
– charakteristika postupu při posilování motivace žáka
– kariérové plánování a metody kariérového plánování (tvorba osobního plánu a projektu)
– možnosti realizace kariérového růstu na základě kariérového plánování

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)