Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:01. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Aktuální stav na trhu práce a situace ve školství, daná přetížením školních výchovných poradců, směřuje vzdělávací program ke všem středoškolským pedagogům, obzvláště třídním učitelům, kteří se chtějí podílet na jejich směřování k budoucím profesím. Třídní učitelé znají své žáky nejlépe, umí komunikovat s jejich zákonnými zástupci, a proto mohou významně pomoci výchovným poradcům v oblasti kariérového poradenství.
Teoreticky i prakticky se účastníci seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Obsah – témata:
Modul 1
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
– vzdělávací oblast Člověk a svět práce (G) a průřezové téma Člověk a svět práce (SOŠ) – aktuální realizace
– volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
– příprava na vstup na trh práce, trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem – šance absolventů a zvýšení šancí na uplatnění absolventa
– adaptační procesy – adaptace absolventa do terciéru (VOŠ, VŠ) nebo na přechod ze školy do zaměstnání, pracovní adaptace, sociální adaptace
– možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia
Modul 2
– jak se připravit na soukromé podnikání – klíčové pojmy, předpoklady pro podnikání, formy podnikání, v čem podnikat, podnikatelský záměr, administrativa
– zdroje informací – přehled informačních zdrojů pro učitele, žáky, rodiče
– kompetence na trhu práce a jejich využití – centrální databáze kompetencí
– ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na http://www.infoabsolvent.cz
– Europass, NCE, Eurem – Europass jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností
– poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb absolventy
– možnosti dalšího vzdělávání
Modul 3
– teorie kariérového poradenství a jejich charakteristika
– kariérové informace a okruhy kariérových informací
– základní metody kariérové diagnostiky, zásady interpretace diagnostických metod, volba metod, jejich vyhodnocení a administrace
– poradenský proces a jeho jednotlivé fáze při tvorbě a realizaci individuálního rozvoje klienta – zahájení, realizace a kontrola
– poradenský proces při realizaci skupinového kariérového poradenství, skupinová práce, metody a techniky práce se skupinou
Modul 4
– poradenský rozhovor a techniky vedení rozhovoru
– poradenský rozhovor v praxi (příklady otázek, směřování rozhovoru)
– tvorba plánu osobního rozvoje se zaměřením na motivaci, motivační techniky
– charakteristika postupu při posilování motivace klienta
– kariérové plánování a metody kariérového plánování (tvorba osobního plánu a projektu)
– možnosti realizace kariérového růstu na základě kariérového plánování

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)