Kurz kariérového poradenství pro učitele ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:01. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Kurz kariérového poradenství pro učitele ZŠ je určen všem pedagogům, kteří chtějí získat komplexní informace o možnostech kariérového poradenství, jež může pomoci žákům při rozhodování o otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry.
Obsah – témata:
Modul 1 (4 hod.)
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
– metody kariérového poradenství a jejich použití v rámci kariérového poradenství pro žáky
– volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
– volba povolání a příprava na vstup na trh práce
– trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem – šance žáků a zvýšení šancí na uplatnění žáka

Modul 2 (4 hod.)
– motivace a důvody žáků pro volbu a výběr oboru, možnosti výběru úrovně vzdělání a oboru
– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků – vliv rodiny na výběr vzdělávací a profesní dráhy – otázka budoucnosti, identifikace s povoláním rodičů
– zdroje informací – ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na http://www.infoabsolvent.cz, Europass
– volba střední školy s ohledem na zdravotní stav a zdravotní omezení – obory vyžadující lékařské posouzení poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci

Modul 3 (4 hod.)
– teorie kariérového poradenství a jejich charakteristika
– kariérové informace a okruhy kariérových informací
– základní metody kariérové diagnostiky, zásady interpretace diagnostických metod, volba metod, jejich vyhodnocení a administrace
– poradenský proces a jeho jednotlivé fáze při tvorbě a realizaci individuálního rozvoje žáka – zahájení, realizace a kontrola
– poradenský proces při realizaci skupinového kariérového poradenství, skupinová práce, metody a techniky práce se skupinou

Modul 4 (4 hod.)
– poradenský rozhovor a techniky vedení rozhovoru
– poradenský rozhovor v praxi (příklady otázek, směřování rozhovoru)
– tvorba plánu osobního rozvoje se zaměřením na motivaci, motivační techniky
– charakteristika postupu při posilování motivace žáka
– kariérové plánování a metody kariérového plánování (tvorba osobního plánu a projektu)
– možnosti realizace kariérového růstu na základě kariérového plánování

Modul 5 (4 hod.)
– základní zdroje kariérových informací, práce se zdroji
– možnosti využití zdrojů kariérových informací žáky
– garance kariérového poradenství v ČR, aktéři garance kariérového poradenství
– základní právní normy pro kariérové poradenství
– realizace kariérového poradenství, zaměření realizátorů a jejich činnost
– spolupráce realizátorů kariérového poradenství, spolupracující instituce, příklady z praxe

Modul 6 (4 hod.)
– vzdělávací oblast Člověk a svět práce a průřezové téma Člověk a svět práce – aktuální realizace
– konkretizace vzdělávání – typy škol (obory, kurzy, uplatnění)
– poradenské aktivity a plánování (např. školní aktivity zaměřené na žáka, rodiče žáků a veřejnost)
– příklady základní pomoci kariérového poradenství – tvorba životopisu, pravidla při vytváření motivačního dopisu
– příklady dobré praxe a s tím související příklady činnosti z oblasti kariérového poradenství

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)