Školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:02. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program se zaměřuje na školní zralost a školní připravenost jako důležitou podmínku budoucí školní úspěšnosti. Z pohledu školské koncepce zaměřené na inkluzi nabývá tato tematika velké důležitosti, protože včasná pedagogická podpora dítěte v předškolním vzdělávání může napomoci k omezení velkého počtu odkladů povinné školní docházky.
V teoretické části se seminář věnuje obecnému vymezení problematiky podle současného stavu poznání v této oblasti a nezbytnému právnímu kontextu. V praktické části se zaměří na pedagogickou diagnostiku a konkretizuje jednotlivé kompetence předškolního dítěte a oblasti školní zralosti a připravenosti na úrovni jednotlivých očekávaných výstupů v rámci vzdělávacích oblastí formou popisu optimální úrovně, která je považována pro děti na konci předškolního vzdělávání jako žádoucí. Seminář také zprostředkuje pedagogům metodiku podpory a rozvoje těchto kompetencí při předškolní přípravě dětí v rámci pedagogického procesu v praxi mateřských škol. Pozornost bude věnována i zápisu k povinné školní docházce a možnostem a formám spolupráce mateřské školy s rodinou. Ve všech částech bude věnována pozornost i specifickým opatřením a postupům u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Obsah – témata:
I. část – Školní zralost
– vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost
– oblasti školní zralosti
– zahájení povinné školní docházky
– odklad povinné školní docházky, právní vymezení
– posuzování školní zralosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
II. část – Kompetence předškolního dítěte – workshop s aktivním zapojením účastníků
– kompetence předškolního dítěte a jejich podpora a rozvoj:
– motorika, grafomotorika
– pravolevá a prostorová orientace
– zrakové vnímání, zraková paměť
– sluchové vnímání, sluchová paměť
– početní a předpočetní představy
– vnímání času
– pozornost a pracovní tempo, paměť
– řeč
– všeobecné znalosti
– sociální a emocionální zralost
– posuzování kompetencí předškolního dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
– zajištění podpůrných opatření
III. část – Školní připravenost a spolupráce s rodinou dítěte
– oblasti školní připravenosti
– ukázky konkrétních podpůrných materiálů, pomůcek a činností
– spolupráce mateřské školy s rodinou – formy a možnosti spolupráce
– spolupráce mateřské školy s rodinou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
– vymezení práv a povinností
– spolupráce se školským poradenským zařízením
– shrnutí, diskuse, otázky a odpovědi

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)