ZRUŠENO!!!Práce s Doporučením pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:24. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na práci s Doporučením jako základním dokumentem a jeho promítnutí do organizace a průběhu vzdělávacího procesu ve vztahu k dítěti s různými druhy znevýhodnění tak, aby bylo poskytováno v souladu se zájmy dítěte.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání dětí se SVP. Prostřednictvím modelových příkladů se seznámit s Doporučením školského poradenského zařízení jako se základním dokumentem pro nastavení podpůrných opatření a podmínek vzdělávání dítěte se SVP a nastavením komunikace klíčových aktérů včetně předávání informací a jejich ochrany. Při práci s modelovými příklady prohloubit znalosti pro praktickou implementaci Doporučení ve vztahu k podpoře vzdělávání žáka se SVP v práci školy a orientovat se v mechanismech vyhodnocení Doporučení.
Obsah – témata:
I. část (1 hod.)
– legislativní východiska, práce s nimi
– Doporučení jako základní dokument nastavení podpůrných opatření (PO) pro vzdělávání dětí se SVP
– proces přípravy a vytváření doporučení, proces posuzování vzdělávacích potřeb žáka, formulace závěrů vyšetření
– využití informací z dosavadního průběhu vzdělávání dítěte
– klíčoví aktéři a jejich komunikace a spolupráce, předávání informací a jejich ochrana
II. část (2 hod.)
– doporučení a jeho promítnutí do organizace a průběhu vzdělávacího procesu ve vztahu k dětem s různými druhy znevýhodnění
– výchovně vzdělávací proces a jeho modifikace ve vztahu k dětem s různými druhy znevýhodnění
– hodnocení výsledků vzdělávání dítěte, význam a uplatnění pedagogické intervence žáka
– možnosti personální podpory- role asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka školního speciálního pedagoga/školního psychologa v praxi školy
III. část (1 hod.)
– kompenzační pomůcky, volba a práce s pomůckami v závislosti na potřebách žáků, práce s pomůckami
– zápis k povinné školní docházce
– Informovaný souhlas s Doporučením, převzetí dokumentu, žádost o IVP
– přehled termínů uváděných v Doporučení, termín nového posouzení vzdělávacích potřeb žáka, platnost Doporučení
– mechanismy a procesy vyhodnocení Doporučení, spolupráce školy a ŠPZ
– význam identifikátorů znevýhodnění, oblast revizí závěrů vyšetření v souladu s pravidly §16b školského zákona
– revize Doporučení požadovaná školou
IV. část (4 hod.)
– modelové příklady a práce s nimi, ukázky kompenzačních (rehabilitačních) pomůcek a práce s nimi
– plán pedagogické podpory jako první stupeň podpůrných opatření
– práce s ukázkami dokumentů, praktická aplikace
– diskuse a sdílení zkušeností, doporučená literatura

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání