Využití metod kritického myšlení pro rozvoj předčtenářské gramotnosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář se zaměří na práci s textem v předčtenářském období s využitím systému metod a forem kritického myšlení (dále jen KM).
Program představí celou řadu aktivit zaměřených na efektivní práci s textem a informacemi s nečtenáři, a to takových aktivit, které podporují rozvoj kritické myšlení, schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou a ukáže, že i špatné řešení je pozitivum, které umožní najít to správné, protože cesta poznání je důležitější než poznání samo.
Vzdělávací program přiblíží učitelům při práci s textem konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené
v otevřeném, ale provázaném celku efektivního systému snadno použitelného přímo v mateřských školách s důrazem na přímé prožití činností a aktivit a jejich následnou analýzu.
Obsah semináře reaguje na potřeby současné informační společnosti a podporuje učitele předškolního vzdělávání při rozvoji dětí jako samostatných „myslitelů“, kteří se dokáží na věci dívat z různých úhlů pohledu, při rozvoji dětské zvídavosti a lásce k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Obsah – témata:
I. Základní rámec – třífázový cyklus učení (EUR) – využití při práci s textem
Tento rámec probíhá všemi nabízenými metodami, probíhá celým vzdělávacím procesem, jedna část nemůže fungovat bez druhé:
– evokace – každé učení začíná tím, že si děti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí o předloženém tématu, zároveň se formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají, a na které budou hledat v další fázi odpověď
– uvědomění si významu informací – konfrontace původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, pohádka…)
– reflexe – děti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s ostatními, uvědomí si, co nového se naučily, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátily, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (dětí – spolužáků) k tématu
II. Efektivní metody pro rozvoj předčtenářské gramotnosti – čteni s nečtenáři
Práce s otázkou, jak klást inspirativní otázky, jak si připravovat otázky, otázky vyššího a nižšího řádu, jak nepřicházet o otázky ad.:
– čtení s předvídáním s nečtenáři
– čtení s otázkami s nečtenáři
– čtení s ilustrací s nečtenáři
– čtení s cvičením s nečtenáři
– čtení s tancem s nečtenáři
– informativní představení dalších metod: volné kreslení, brainstorming, myšlenkové mapy, bod zlomu, Vénnův diagram, plánování pozpátku, rybí kost

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)