Středověké klášterní zahrady v průsečíku vzdělávání ve 21. století

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:20. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků středních škol, na rozvoj jejich dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod z pohledu nových informací a souvislostí jako výstupu z výzkumu klášterních zahrad – projektu Botanické zahrady hlavního města Prahy a archeobotanického výzkumu klášterních lokalit ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Představuje klášterní zahrady a rostliny v nich v mezioborových souvislostech, na pomezí humanitních a přírodovědných oborů, v průsečíku dějin. Obsah semináře vychází z aktuálních potřeb středních škol využívat efektivní formy a metody práce, na podporu projektové výuky. Účastníci budou pracovat s aktuálními novými informacemi řešitelů projektu, které jim poskytnou další inspiraci pro práci s informacemi v rámci mezipředmětových vztahů (BI, ČJL, D. ZSV, popř. CH).
Cílem vzdělávacího programu je podpořit pedagogické kompetence učitelů středních škol a posílit motivovanost k participaci pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti podpory daných témat napříč vyučovacími předměty a podpořit informační potenciál pro přípravu a realizaci projektové výuky.
Obsah – témata:
– Příchod benediktinů do českých zemí – jako první na našem území v 9. st. v rámci misií – ještě před Cyrilem a Metodějem, s vazbou na západní kulturní okruh – život klášterních komunit v raném středověku, řehole sv. Benedikta specifika klášterního života – co se kde odehrávalo, čas, znaková řeč.
– Klášterní život jako součást obrazu středověkých Čech a Moravy – první kláštery, první zahrady, historie konkrétních objektů historie českých zemí v dané historické etapě obnova historických zahrad česko-německé vztahy každodennost * Kláštery jako centra vzdělanosti – navazování na antickou vzdělanost, znalost antických klasických autorů gramotní mniši, vzdělaná elita (čtení a psaní, tvorba rukopisů, klášterní knihovny), v novověku rozvoj vzdělanosti – dochované herbáře pochází z klášterního prostředí.
– Technologické znalosti v klášterních komunitách – znalosti o sběru a pěstování užitkových rostlin, léčivek, koření a dalších druhů – Plán ze St. Gallen (PSG), W. Stabo – spis De cultura hortorum – konkrétní druhy, konkrétní použití, porovnání jak se užívaly dříve a jak dnes.
– Klášterní zahrady – nedílná součást klášterních areálů, fyzická práce v životě mnichů (Ora et labora) rozvržení zahrad dle idealizovaného plánu – koncept v podstatě funkční i dnes – vlastní zahrádky (užitková, okrasná část a dřeviny) cesta nepůvodních druhů rostlin z oblasti Středomoří a západní Evropy do střední a severní Evropy zeleninová zahrada a štěpnice dle PSG symbolika klášterních zahrad i konkrétních rostlin sbírka Biblické rostliny v BZ, symbolika rostlin ve výtvarném umění
– Klášterní medicína, jako původní evropský koncept celostní péče, péče o tělo i ducha a víra jako nedílná součást v procesu uzdravování, zahrada léčivých rostlin a další objekty v PSG.
– Klášterní kuchyně – co se jedlo, rytmus půstů, čím se sladilo osídlování krajiny – zakládání rybníků, hospodaření s vodou, lesní hospodářství.
– Tipy na návštěvu konkrétního kláštera – výjezd – Praha, Střední Čechy – Anežský klášter, Břevnovský klášter, Plasy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)