Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně pohybových činností

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:01. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím hudebně pohybových činností, zejména rytmizace říkadel, písní, her se zpěvem a hudebně pohybových činností spojených s pohádkami. Při těchto činnostech dochází nejen k rozvoji rytmu, ale mají důležitou úlohu v rozvoji řeči i celkových jazykových dovedností, správné výslovnosti a mluveného projevu. Přispívají k celkovému rozvoji mluveného projevu dětí i k rozvoji schopností aktivního naslouchání a porozumění vyslechnutému textu a vytvářejí u dětí pozitivní vztah ke čtení, mluvené i psané řeči.
Současně dochází k rozvoji manuální zručnosti a k postupnému zdokonalování hrubé i jemné motoriky, hudebně pohybových dovedností, pozornosti, paměti, představivosti i k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte.
Obsah – témata:
I. část – Jak využít říkanky, hudební rytmizaci, pohybové dovednosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti v MŠ
Zvuky a rytmizace okolo nás
– úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si zvuků, které nás běžně obklopují a lze je využít k procvičení rytmizace
Tvůrčí činnost s říkadly ve skupinách
– hrou na tělo, předměty z okolí dítěte, využitím přírodnin i hrou na rytmické a melodické nástroje se doprovodí a s pohybem spojí některá oblíbená říkadla
– nejdříve ukázka, pak činnost ve skupinách, vlastní pojetí účastnic (návrh jednoduché říkadlové melodie i pohybového ztvárnění).
Tvůrčí činnost s lidovými písničkami
– doprovod lidových písniček hrou na tělo, předměty, rytmickými i melodickými nástroji
– individuální vyzkoušení jednoduchého melodického ostinátního doprovodu
Seznámení s novými pomůckami
– představení méně známých hudebních pomůcek a vyzkoušení jejich použití a zvuku
Hry se zvuky a tóny, sluchové hry
– délka zvuku a tónů
– výška tónů, intenzita tónů atd.
Autorské písničky
– autorské písničky ve spojení s hrou na tělo, využitím předmětů z okolí
– autorské písničky ve spojení s pohybem
Rondo
– rondo Když jsme všichni pospolu
– rondo My jsme se k vám přišli ptáti ad.

II. část – Pohádka a hudebně pohybové činnosti pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ
Využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech
– úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si možností využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech
Hrajeme a zpíváme si s pohádkou
– pohádky a na ně volně navazující písničky – texty Evy Hurdové zhudebněné Pavlem Jurkovičem
Písnička jako divadlo
– příběhy zachycené v lidových písních je možné ztvárnit scénicky jako divadlo
Návaznost na „zpívané“ pohádky
– Dračí trampoty, Turistická příhoda, Červená Karkulka
Královské pohádky
– využití tradičních pohádek s královskými motivy – králové, princezny, draci
Pohádky s využitím padáku
– multifunkční pomůcka – padák využitá pro ztvárnění pohádkových motivů a dějů
Tanec vodní víly nebo princezny s využitím závojů
– motivace krátkým příběhem
Pohádky v různém pojetí: klasická, veršovaná, zhudebněná, moderní
– např. Šípková Růženka, Koblížek a další.
Pohádky v průběhu roku
– Malá jarní pohádka, Májová pohádka, Mikulášská pohádka, Vánoční pohádka a další
Další možná návaznost na pohádkové nebo motivační příběhy
– kreslení nebo malování pohádkových postav spojené s vyprávěním a s písničkou
– výroba kulis, masek, rekvizity ke scénickému ztvárnění příběhů
– charakteristika postav z pohádek – připojování přídavných jmen
– ilustrace v pohádkách – popis, vyprávění, poznávání pohádek¨
– pohádkové pexeso – vytváříme dvojice pohádkových postav

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)