Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním věku a možnosti jejich zvládání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:12. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi s poruchami pozornosti – ADHD v předškolním věku.
Pozornost bude věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k dětem s touto diagnózou, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací.
Obsah – témata:
– základní charakteristika ADHD
– odborná terminologie
– vývojová diagnostika
– analýza doporučení z PPP a plánování výchovné péče v MŠ a v rodině
– diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
– formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení PPP
– optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním věku
– spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
– sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
– rozbor příkladů z praxe
– diskuze

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání