Expediční školení programu DofE

Pořádá The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation

Termín:11. 04. 2019
Cena:200 Kč za den Kč
 
Toto školení je určeno pro zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic, což je jedna ze základních sekcí programu DofE. Zájemce o tyto funkce by měl mít znalost práce s mapou a orientace v terénu, měl by to být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat.

Školitel expedice je schopen připravit skupinu účastníků na bezpečné absolvování dobrodružné expedice. Školitel expedice může být totožná osoba s vedoucím skupiny.

Hodnotitel expedic nestranně hodnotí činnost účastníků během expedice a zapisuje její výsledek do účastnické knížky.

Absolvent školení získá mezinárodně uznávaný certifikát a je schopen připravit skupinu mladých lidí ve věku 14 – 25 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DofE. Formát a délka školení však neumožňuje předat účastníkům také expediční dovednosti (práce s buzolou, mapou, orientace, vaření v přírodě apod.), je tedy nutné, aby účastník školení tyto dovednosti už měl, případně je následně dostudoval.

Přihlášku spolu s doplňujícími informacemi naleznete na našich webových stránkách.

Doplňující informace:

Cíl akce: Na tomto školení získáte informace potřebné k tomu, abyste se mohl(a) stát školitelem či hodnotitelem expedic DofE a podílet se na dobrodružných expedicích účastníků.
Kontaktní email:karel.halacka@dofe.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Poznámka:Školení probíhá od 9:00 do 17:00