Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:30. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů základních škol při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na systémová opatření pro zavádění společného vzdělávání.
Obsah – témata:
– aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
– vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9
– vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků … se SVP
– podpůrná opatření 1. stupně
– význam individualizace ve vzdělávání
– tvorba plánu pedagogické podpory
– hodnocení žáků jako podpůrné opatření
– role školy a školských poradenských zařízení
– přehled podpůrných opatření 2. – 5. stupně
– nutné úpravy ŠVP v souladu s RVP ZV
– doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání
– revize plánu DVPP
– spolupráce školního psychologa, školního metodika prevence, výchovného poradce a učitele při řešení výchovných a vzdělávacích situací vznikajících ve školním prostředí – může být efektivní jenom při důsledné spolupráci všech vyjmenovaných pozic

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku