Smysluplné aktivity pro rozvoj matematické pregramotnosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na prohloubení pedagogických dovedností, které vedou k efektivnějšímu rozvíjení předmatematických představ a rozvíjí matematickou pregramotnost. Účastníci se seznámí s vhodnými přístupy zadávání úkolů a obměnami aktivit s ohledem na věkovou a znalostní úroveň dané skupiny dětí.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení se soudobým pohledem na rozvoj předmatematických představ a matematické pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Prostřednictvím metody kontrastu budou účastníci v jednotlivých činnostech vedeni k takovému výběru aktivit, aby jednotlivé činnosti byly zařazovány cíleně a v návaznosti na sobě mohly gradovat. V praktické dílně si vyzkouší práci se zásobníkem aktivit (řazených dle posloupnosti do skupin aktivit – didaktických struktur a přiblíží si jejich návaznost na RVP PV (ŠVP) a sestaví si týdenní plán.
Obsah – témata:
I. část – Aktivity a hry – principy a využití pro rozvoj matematické pregramotnosti
Účastníci si vyzkouší řadu aktivit (metod a forem práce), na kterých budou v dílčích fázích analyzována pozitiva i úskalí vzhledem k formulovaným vzdělávacím cílům, ale i z pohledu vývojové a kognitivní psychologie.
– manipulativní aktivity
– pohybové hry s pravidly
– didaktická struktura – nové postupy
– didaktická analýza z pohledu požadovaného vzdělávacího cíle a rozvoje dílčích schopností a dovedností
– řazení aktivit uvnitř skupiny aktivit dle cílených posloupností do didaktických struktur
– závěrečná diskuse, reflexe účastníků
II. část – Praktický workshop
Účastníci si na základě stanovených vzdělávacích cílů vyzkouší při práci se zásobníkem aktivit v didaktických strukturách propojení se ŠVP a přípravu týdenního plánu. Nedílnou součástí takto pojaté předmatematické výchovy je i pedagogická diagnostika dítěte, která umožňuje stanovovat dílčí cíle a vede k individualizaci vzdělávacího procesu.
– práce s papírem a příprava týdenního plánu
– cílený výběr činnosti, aktivity s ohledem na stanovené dílčí cíle, gradace
– příprava pracovních listů
– nebezpečí vzniku formalismů a blokátorů
– závěrečná diskuse, reflexe účastníků

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání