„ŠABLONA“ – Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:19. 02. 2020
Kraj:Plzeňský
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 
Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky. Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 v základním vzdělávání. Dále se seminář zaměřuje na způsob poskytování poradenských služeb ve školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti. V neposlední řadě bude prostor věnován také úpravám v RVP.   Seminář zahrne následující z oblastí:
  • Novela školského zákona týkající se společného vzdělávání se specifikací na vzdělávání žáků uvedených v §16. Dále vzdělávání cizinců a možnosti využití vyhlášky 27/2016.
  • Vyhláška č.27/2016 v aktuálním znění, všeobecný přehled, druhy a členění PO, tvorba IVP, zavádění doporučení do praxe, revize.
  • Úpravy RVP vzhledem k legislativě týkající se společného vzdělávání. Zaměřeno hlavně na kapitolu 8 a její dopad do jednotlivých ŠVP.
  • Spolupráce s rodiči, spolupráce s odbornými pracovišti, (PPP, SPC) za účelem efektivity vzdělávání žáků se SVP.
  • Konkrétní doporučení. Metodika.
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Učitelé získají ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budou disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání dětí, žáků a studentů s různou mírou podpory, základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření. V průběhu semináře bude účastníkům poskytnut prostor pro diskuzi a reflexi.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně