Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky (Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:27. 11. 2019
Kraj:Praha
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Seminář bude zaměřen na témata související s problematikou připravenosti dětí na nástup do základní školy. Představen bude jak legislativní základ (školský zákon 561/2004 Sb.) a profil školsky zralého dítěte, tak otázky psychologické charakteristiky školní zralosti a její dílčí mentální, fyzická, psychická a sociální složka. Nastíněna budou také rizika spojená s předčasným nástupem do ZŠ a vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován. Představeny budou možnosti přípravy dítěte na vstup na ZŠ v rovině spolupráce ZŠ s MŠ (propojenost, znalost klíčových kompetencí), přípravných tříd a komunikace učitel-rodič u zápisů (informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ). Prezentovány budou rovněž kazuistiky z praxe.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, co zahrnuje jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Osvětlen bude způsob organizace práce, metodika a pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky a průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou také seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně