Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství (volba povolání, úvod do světa práce, fiktivní firma)

Pořádá Aspekt, z.s.

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:12000 Kč za celé studium Kč
 
Jedná se o osvědčený provázaný program propojující teorii a praxi, který klade důraz na praktické využití získaných poznatků. Je realizován pod záštitou Oslo and Akershus University College. Kurz je akreditován MŠMT i MPSV. Body programu a jejich užitečnost pro práci poradců v oblasti vzdělávání: • Základem je téma strategií a technik v kariérovém poradenství (jedná o strategie, jak rozvíjet klienta), které jsou přímo využitelné při individuální, příp. skupinové práci zaměřené na volbu povolání, plánování profesní dráhy a osobního života či poradenství obecně. Přidaná hodnota je přitom v tom, že koncept strategií je platný pro proces poradenství a učení obecně. Blok probíhá formou představení typologie strategií, jejichž autorem je Doc. Tron Inglar z Norska, autor knihy Učení a poradenství. Typologie je propojena souvisejícími technikami pro praxi. Cílem je získat teoretické zázemí pro vlastní práci poradce a nástroje pro práci s žákem či studentem či vlastní rozvoj poradce. • Další část je věnována teoriím v kariérovém poradenství. Zvláštní pozornost je potom věnována populárnímu Sociodynamickému poradenství, které odpovídá trendům dnešního světa důrazem na vlastní zodpovědnost a aktivitu klienta. Navazuje diskuze o dalších možných způsobech strukturování poradenského setkání. • Následuje kariérový koučink, jehož prvky jsou využitelné pro práci poradce a pedagoga ve snaze vést klienta k odpovědnosti za vlastní rozhodování. Cílem je osvojit si základní principy a některé užitečné nástroje. • Další částí je práce s vybranou specifickou skupinou, např. s žáky a studenty SŠ či VŠ, s těmi, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením studia, absolventy a dalšími skupinami. • Součástí programu je blok o skupinovém poradenství zaměřený na praktické nápady pro práci se skupinou, umožní diskuzi o vlivu velikosti skupiny či skupinové dynamiky na práci s ní apod. • Prakticky je zaměřeno také další téma, Personální management a jeho souvislosti s kariérovým poradenstvím. Účastníkům budou představeny vybrané okruhy z personálního řízení, jako jsou např. výběrová řízení, pracovní pohovory, vzdělávání apod. Poznatky se tak hodí všem, kdo připravuje žáky a studenty na pozdější na vstup na trh práce, pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů apod. • Součástí programu je diskuze nad užíváním testů v kariérovém poradenství, zvášť platná pro ty, kdo pomáhají s volbou studia či povolání. • Závěrem je nadneseno téma Etiky poradenské práce, navazovat bude diskuze nad aktuálními frekventovanými pojmy z poradenství, užitečné pro všechny, kdo rozvíjí, směrují žáky či studenty nebo jné klienty. • Kurz je završen nácvikem poradenských situací, kde se úročí získané znalosti. Úspěšný absolvent získá osvědčení potvrzené Oslo and Akershus Univerzity College. K tomu je nutné účast minimálně na 80 % programu a samostatné zpracování dvou úkolů. Program je rozvrhnut do šesti dnů, rozdělen do tří dvoudenních setkání. Setkání jsou koncipována tak, aby mezi nimi měli účastníci čas vyzkoušet si získané poznatky v praxi pro zpracování samostatných úkolů a na reflexe s lektory a dalšími účastníky. Více informací a přihlášku na kurz naleznete na webových stránkách http://www.aspektzs.cz. Kurz bude realizován na podzim roku 2016, rezervujte si místo. Přenos tohoto kurzu byl oceněn Národní cenou kariérového poradenství.

Doplňující informace:

Cíl akce:Ukotvit vlastní praxi poradce a získat náhled na svou práci z hlediska různých strategií a etických souvislostí, rozšířit paletu praktických nástrojů pro práci s žáky, studenty či jinými klienty, rozšířit si související znalosti.
Kontaktní email:lucie.sedlackova@aspektos.cz
Kontaktní tel.:774 976 993
Poznámka k ceně:Poskytujeme množstevní slevy a neziskovým organizacím.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Příloha:Stáhnout