Primární logopedická prevence (logopedický asistent)

Pořádá Služby a školení MB

Termín:22. 10. 2016 – 04. 02. 2017
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci. Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na primární logopedickou prevenci. Na základě našich dlouhodobých zkušeností s pořádáním kurzů tohoto zaměření je počet hodin oproti Standardu navýšen. Kurz v délce 80 hodin je organizovaný formou seminářů doplněných praxí (60 hodin přímé výuky a 20 hodin praxe). Tuto praxi si každý účastník zajišťuje sám, s nástupem do kurzu závazně nahlašuje místo výkonu praxe.

Kurz je zakončen ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči
a čtenářských obtíží.

Celý text doporučení naleznete ve věstníku MŠMT 10/2009 na straně 28 až 31.

Absolvent studia

dokáže porozumět obsahu a pojetí primární logopedické prevence, aplikovat získanou kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované
v rámci školních vzdělávacích programů. Následně dokáže zhodnotit význam pěstování kultury mluvního projevu.

umí vysvětlit průběh vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat.

dokáže optimálně uplatnit získané znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.

získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude umět popsat nejčastější odchylky ve vývoji artikulace.

dokáže kategorizovat základní kategorie narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Doplňující informace:

Cíl akce:Schopnost interpretovat základní poznatky a dovednosti z oblasti řečové výchovy a poruch komunikačního procesu.
Kontaktní email:jarosova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:775 438 671
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
prevence, výchovné poradenství
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ