Učitel jako vědomý průvodce třídy

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:17. 01. 2019 – 06. 05. 2019
Cena:1750 Kč za den Kč
 
Cyklus je koncipován jako šest jednodenních setkání. Účastníci mají porozumět základním systemickým zákonům a vědomě tyto zákony využít při formování a vedení třídy jako živého systému. Naučí se, jak vytvářet
bezpečné a klidné klima ve třídě, jak iniciovat sounáležitost žáků a jejich vzájemnou solidaritu a
spolupráci. Osvojí si základy facilitace, jako prostředku k podpoře společného kooperativního
způsobu spolupráce mezi žáky ve třídě. Naučí se, jak využít možného individuálního přístupu ke
každému žáku a podpořit jeho sebevnímání, aby si rozuměl a mohl utvářet svou identitu, založenou
na sebedůvěře a sebehodnotě, která se projeví v jeho jedinečném sebevyjádření. Přes základní
hodnoty – učení se, výkon, radost, budou účastníci formovat své uvědomění, jak zprostředkovávat
předkládanou učební látku, a díky tomu zvyšovat žákovu motivaci, zájem a chuť do učení s vědomím,
že kde je chuť a vlastní aktivita, tam se zvyšuje odpovědnost. Program zahrnuje i tvoření triád – učitel
– žák rodič, jako způsob, jak vést třídní schůzky tvořivým a rozvíjejícím způsobem, kde se aktivně žáci
podílí na svém hodnocení dosažených výsledků, za podpory a účasti rodičů. Toto pojetí třídní schůzky
má přímo dramaticky pozitivní vliv na motivaci a aktivní přístup k učení žáků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získat schopnosti a dovednosti spojené s koučovacím přístupem zaměřujícím se na vedení skupin a týmů a dále s pohledem systemické pedagogiky, které přispějí k vědomému vytváření bezpečného a otevřeného klimatu.
Kontaktní email:vondrickova@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420603745809
Poznámka k ceně:Cena zahrnuje celodenní stravu a materiály.

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
kurz
cyklus seminářů
Oblast:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:1. den 1/17/2019 2. den 2/20/2019 3. den 3/18/2019 4. den 4/10/2019 5. den 5/7/2019 6. den 6/5/2019