Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:15. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na mediální výchovu jako aktuální průřezové téma, na mediální gramotnost, a tedy především na porozumění podstatě médií, na rozvoj dovednosti orientovat se v médiích a správně dekódovat i interpretovat obsah mediálních sdělení.
Pozornost bude věnována i tomu, jak se prostředky lidské komunikace v čase měnily, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata a nakolik jsou tato komunikační schémata aplikována do lidské komunikace. Účastníci si vyzkouší, jak dekódovat nejen textové, ale i obrazové sdělení. Na praktických ukázkách z prostředí redakce novin či reklamní agentury bude představeno, jak se tvoří mediální sdělení. Řeč těla jako mediální komunikační sdělení bude přestavena například na dešifrování postojů, mimiky a gestiky televizních moderátorů.
Mediální výchova bude uvedena do souvislostí s informačním vzděláváním. Důraz bude kladen na mediální kreativitu a na uvědomění si, k čemu informační a mediální gramotnost slouží a nakolik se mediální výchova dotýká dalších průřezových témat a vzdělávacích oblastí.
Účastníci získají řadu poznatků a informací z oblasti mediální výchovy, naučí se správně dekódovat mediální sdělení a orientovat se v mediální komunikaci a budou seznámeni s inspirativními náměty, jak začlenit mediální výchovu jako průřezové téma do školní výchovy a vzdělávání.
Obsah – témata:
– úvod do teorie médií
– historie mediální komunikace
– kódování a dekódování sdělení
– manipulace versus propagace
– kódování do textu a obrazu – praktické ukázky a rozbory
– mediální kreativita: vizuální gramotnost a komiks
– realizace mediální výchovy např. v projektech
– aktuální výzvy mediální výchovy: mediální výchova jako průřezové téma a vazby k ostatním průřezovým tématům a vzdělávacím oblastem – mediální, informační a čtenářská gramotnost

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)