Rozvíjíme matematickou gramotnost – matematika pro všechny – KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:23. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na podporu rozvoje matematické gramotnosti, a to především při výuce problematických témat učiva, kde využívá přístupů činnostního učení, a s ohledem na žáky se specifickými poruchami učení v matematice. Program klade důraz na praktické předvedení a nácvik metod a postupů, které mohou učitelé ve své praxi využít.
Obsah – témata:
1. část – Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace
Druhá část programu se věnuje specifickým poruchám učení v matematice. Zaměří se na matematickou podstatu poruch učení a jejich včasnou pedagogickou diagnostiku. V praktickém bloku se účastníci prostřednictvím modelových příkladů a praktických činností s pracovními listy zaměří na myšlenkové procesy, které probíhají v mozku žáka při práci s matematickými pojmy, a na přípravu cílené nápravy právě pro konkrétního žáka. Připomenuty budou specifické zásady práce s žákem s dyskalkulií a poruchami učení v matematice. Důraz bude kladen na postupy, které respektují matematické zákonitosti a které musí být použitelné i v dalším učivu. Poslední blok programu se bude věnovat problematice hodnocení žáků s poruchami učení.
I. Poruchy učení v matematice
– specifické poruchy učení a další problémy související s poruchami učení
– klasifikace vzhledem k obsahu matematického učiva
– jak rozlišit poruchy učení v matematice, základní kritéria
– zásady práce s dyskalkulickým žákem
– pedagogická diagnostika příčin
II. Specifické zásady pedagogické práce s dyskalkulickým žákem, reedukace dyskalkulie a ukázky využití kompenzačních pomůcek a pracovních listů
– styl výuky žáka s poruchami učení v matematice a vhodná motivace
– formulování hlavních problémů žáka v matematice
– respektování logické výstavby matematiky a její specifičnosti
– pochopení základních pojmů a operací, generování základních pojmů na konkrétních modelech
– vyvozování pojmů i operací s čísly na základě vlastní manipulativní a myšlenkové činnosti dítěte
– navození „AHA efektu“ pro upevnění a zvnitřnění získaných informací a poznatků
– využití všech smyslů pro získávání matematických poznatků (zraku, hmatu, sluchu, pohybu)
– specifické komunikační cesty žáků, kterými se dobírají poznatků i jejich objevování
– porozumění a správné vyvození, hledaní vyváženosti mezi vyvozováním a drilem
– pamětné zvládnutí učiva a jeho míra
– význam využití vhodných her, využití projektového vyučování
– význam vedení diskuse s dítětem a kladení otázek
– zvyšování nároků na samostatnost a aktivitu dítěte
– tvorba vlastních materiálů
– tvorba příkladů a pomůcek, zapojení žáka
III. Hodnocení žáků s poruchami učení
– prevence školního neúspěchu
– potřeba neustálého úspěchu
– zvládnutí problematiky hodnocení

2. část – Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení
První část se zaměří na metodickou podporu výuky problematických témat učiva a využití činnostního učení ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Cílem je přiblížit na modelových příkladech metody a formy práce, které využívají činnostního učení a motivují žáky prostřednictvím manipulativních činností k aktivnímu poznávání souvislostí a lepšímu pochopení matematických vztahů.
Účastníci budou pracovat s metodickými materiály vytvořenými v rámci projektu Matematika pro všechny.
I. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost
– využití přístupů činnostního učení, potlačení formálního učení
– manipulativní činnosti při výuce matematiky
– videosekvence s náměty manipulativních činností při výuce matematiky
– modelování rozvíjející matematickou gramotnost
– budování číselných oborů, vlastnosti čísel
– celek a část celku
– výrazy, rovnice, nerovnice
– geometrické modelování – vlastnosti rovinných útvarů, souměrnosti
II. Aritmetika a geometrie v jednom
– propojení geometrie a aritmetiky – aktivity motivující a rozvíjející dovednosti v širších souvislostech
– trojúhelníky, pravoúhelníky, n-úhelníky – obsahy rovinných útvarů
– dělitelnost v aritmetice a geometrii
– shodnost a podobnost – poměr
– tělesa a jejich vlastnosti
– orientace v prostoru
– fraktály (vytváření a význam)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)