Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:23. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář je zaměřen na klasifikaci poruch učení v závislosti na obsahu učiva matematiky a možnosti reedukace těchto poruch.
V první části se seminář zaměří na matematickou podstatu poruch učení a jejich včasnou pedagogickou diagnostiku. V druhé, praktické části se účastníci prostřednictvím modelových příkladů a praktických činností s pracovními listy zaměří na myšlenkové procesy, které probíhají v mozku žáka při práci s matematickými pojmy, a na přípravu cílené nápravy právě pro konkrétního žáka. Připomenuty budou specifické zásady práce s žákem s dyskalkulií a poruchami učení v matematice. Důraz bude kladen na postupy, které respektují matematické zákonitosti a které musí být použitelné i v dalším učivu. Poslední část semináře se bude věnovat problematice hodnocení žáků s poruchami učení.
Obsah – témata:
I. část – Poruchy učení v matematice
– specifické poruchy učení a další problémy související s poruchami učení
– klasifikace vzhledem k obsahu matematického učiva
– jak rozlišit poruchy učení v matematice, základní kritéria
– zásady práce s dyskalkulickým žákem
– pedagogická diagnostika příčin
II. část – Specifické zásady pedagogické práce s dyskalkulickým žákem, reedukace dyskalkulie a ukázky využití kompenzačních pomůcek a pracovních listů
– styl výuky žáka s poruchami učení v matematice a vhodná motivace
– formulování hlavních problémů žáka v matematice
– respektování logické výstavby matematiky a její specifičnosti
– pochopení základních pojmů a operací, generování základních pojmů na konkrétních modelech
– vyvozování pojmů i operací s čísly na základě vlastní manipulativní a myšlenkové činnosti dítěte
– navození „AHA efektu“ pro upevnění a zvnitřnění získaných informací a poznatků
– využití všech smyslů pro získávání matematických poznatků (zraku, hmatu, sluchu, pohybu)
– specifické komunikační cesty žáků, kterými se dobírají poznatků i jejich objevování
– porozumění a správné vyvození, hledaní vyváženosti mezi vyvozováním a drilem
– pamětné zvládnutí učiva a jeho míra
– význam využití vhodných her, využití projektového vyučování
– význam vedení diskuse s dítětem a kladení otázek
– zvyšování nároků na samostatnost a aktivitu dítěte
– tvorba vlastních materiálů
– tvorba příkladů a pomůcek, zapojení žáka
III. část – Hodnocení žáků s poruchami učení
– prevence školního neúspěchu
– potřeba neustálého úspěchu
– zvládnutí problematiky hodnocení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)