Osobnostně sociální rozvoj – pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:13. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti a pedagogické činnosti v mateřské škole. Jeden z bloků kurzu bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.
Obsah – témata:
I. blok – Kreativní pracovní dílna
Tvořivá dílna jako východisko kurzu osobnostně sociálního rozvoje je vedena zážitkovou formou a je zaměřena na nácvik kreativních pracovních a výtvarných aktivit, které umožňují podporovat spolupráci a rozvíjet komunikační schopnosti, ve svém průběhu vytvářejí situace, v nichž je třeba řešit problém, a v rámci závěrečné reflexe vytvářejí prostor pro prezentaci vlastních postupů a výsledků práce.
II. blok – Osobnostně sociální rozvoj pedagogického pracovníka v současném předškolním vzdělávání
Aktuální otázky řízení mateřské školy:
– práce s kolektivem dětí v podmínkách společného vzdělávání, příprava dětského kolektivu na novou situaci, práce s klimatem ve třídě, podpora pozitivních vztahů
– motivace pedagogů pro spolupráci
– niterný leadership- rozvoj vlastní osobnosti, osobnostně zralý pedagog dokáže vychovávat děti v duchu osobnostní a sociální výchovy
– spolupráce škola – rodič – učitel
– metodické vedení učitelek MŠ k implementaci metod a forem práce osobnostní a sociální výchovy s ohledem na složení a věk cílové skupiny dětí v MŠ
– podpora pedagogického procesu z pohledu vývojových fází dítěte
– osobnost – jedinec – sebepojetí, osvojování hodnot, sebepoznání, sebereflexe
– potřeby dětí z hlediska osobnostního rozvoje dítěte – uspokojování těchto potřeb pedagogem: potřeba místa, bezpečí, podnětů, péče, podpory a opory
– význam hry a vytváření intenzívní sociální vazby
– sebepojetí jedince – tři základní aspekty – kognitivní, emocionální, konativní (motivační)
III. blok – Stres a syndrom vyhoření v práci pedagogického pracovníka předškolního vzdělávání
– podstata stresu, frustrace, deprivace pedagogického pracovníka
– stres – příčiny, typické reakce a důsledky ve školním prostředí
– druhy stresu z hlediska profesní pedagogické zátěže
– význam nevědomých obranných mechanismů na vzniku stresu – vědomý náhled jako nástroj prevence v pedagogické praxi
– specifické stresové faktory práce na pozici vedoucího pedagogického pracovníka v mateřské škole a syndrom vyhoření – hledání zdrojů a možnost jejich eliminace
– zvládání stresu – změny na straně prostředí a změny na straně zdrojů sil a možností obrany, – vnější a vnitřní rezervy, hledání možnosti změny, pomoc z vnějšku
nástroje ke zvládání stresu v pedagogické praxi – sebepoznání, relaxace, cvičení, asertivní dovednosti

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)