Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Formování životních hodnot a postojů – výchova ke zdravému životnímu stylu

Nabídka:
Nabízíme vzdělávací akci pro pedagogické pracovníky zaměřenou na práci s třídním či jiným dětským kolektivem. Jedná se o základní součást komplexního vzdělávacího programu v oblasti prevence rizikového chování, absolventi základní části následně mohou v případě zájmu ve vzdělávacím programu dále pokračovat. Tato akce je akreditována MŠMT ČR; akreditace instituce: 13524/2007-25 ze dne 23.2.2007; akreditace programu: 11046/2007-25-213 ze dne 22.3.2007

Cíl:
Cílem základního výcviku je připravit pedagogy na práci se skupinou s využitím zážitkových psychosociálních technik.

Pro koho:
Třídní učitelé, metodici prevence, výchovní poradci, školní psychologové, lektoři primární prevence a jiní pedagogičtí pracovníci

Forma:
Výcvik je veden především interaktivně a zážitkově, tj. pedagogičtí pracovníci si sebezkušenostní formou osvojí jednotlivé psychosociální techniky, které jsou stěžejní náplní následné práce s dětskou skupinou. Sebezkušenostní část výcviku je doplňována teoretickými a metodickými bloky orientovanými na principy formování postojů a hodnotové orientace dětí a dospívajících.

Popis:
Obsahem týdenního výcviku (celkový rozsah 40 hodin) je osvojení programu vedoucího k posilování pozitivních životních hodnot a postojů – toleranci, empatii, komunikačním dovednostem, zdravému životnímu stylu, pozitivnímu vztahu k sobě samému i druhým. Program je současně nástrojem prevence šikany, závislostí a návykového chování, rasismu, xenofobie, nežádoucího sexuálního chování a jiných forem rizikového chování. Orientační harmonogram týdenního výcviku :1. den – podpora sebepoznání, sebepřijetí a sebeprezentace, posilování zdravého sebevědomí2. den – práce s dětským kolektivem, podpora spolupráce, komunikace, tolerance, prevence šikany3. den – nácvik vedení reflexí a vlastní práce s psychosociálními technikami4. den – prevence závislostí, podpora zdravého životního stylu partnerské vztahy, posilování pozitivní hodnotové orientace5. den – praktické ověření získaných dovedností s využitím videotréninku, zpětná vazba

Navazující vzdělávání:
Na základní výcvik je možné navázat následujícími vzdělávacími akcemi:

 • Práce s třídním kolektivem
  • víkendový výcvik (16 hodin)
  • Práce se sociometrickým dotazníkem B3-U (zadávání, vyhodnocování a interpretace výsledků sociometrie jako metody mapující vztahy v třídním kolektivu)
  • teorie a praktické zásady při vyšetřování šikany ve školním kolektivu
  • psychosociální hry a techniky vhodné pro podporu tolerance, spolupráce, zdravé komunikace
 • Prevence závislostí
  • víkendový výcvik (12 hodin)
  • teorie vzniku a rozvoje závislého chování
  • psychosociální hry a techniky vhodné k mapování užívání návykových látek ve třídě, k podpoře zdravého životního stylu a k prevenci závislostí
 • Přednáška „O drogách aktuálně“
  • Přednáška (3 hodiny)
 • Podpora pozitivní hodnotové orientace
  • víkendový výcvik (16 hodin)
  • prevence rasismu a xenofobie, prevence rizikového sexuálního chování, podpora zdravých vztahů k rodičům, rozvoj sebepoznání a pozitivní hodnotové orientace
  • psychosociální hry a techniky vhodné pro výše uvedená témata

Cena: 4 000 Kč; pozn. pro školy a lektory primární prevence spolupracující s KPPP výrazná sleva!!!

Rozsah:
40 hodin

Termíny a místo konání výcviku:
Termín 1: 17.-21.9. 2012Termín 2: 8.-12.10. 2012Místo konání: KPPP, Pernerova 8, 186 00 Praha 8 – Karlín

Organizátor akce a kontakt:
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradnaPernerova 8186 00 Praha 8web: www.kppp.czemail: prevence@kppp.cztel: 222 322 624kontaktní osoba: Mgr. Michaela Jelínková

Adresa:Pernerova 8 186 00 Praha 8
Kontaktní adresa:Pernerova 8 186 00 Praha 8
Kontaktní osoba:Mgr. Michaela Jelínková
Kontaktní e-mail:prevence@kppp.cz
IČ:61383872
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)