Amnesty International Česká republika, o.s.

Amnesty a lidská práva

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě
Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu.

Amnesty mění svět – jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa
Amnesty International má v současné době 3,2 milionu členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje i díky autoritě, kterou získala během 50 let své činnosti.
Jsme součástí mezinárodního hnutí. Aktualni informace ze světového dění, videa a zprávy naleznete stránkách světové Amnesty na www.amnesty.org.

Mezi cíle Amnesty International patří zejména:
  • propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny
  • zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
  • odstranění diskriminace a boj proti chudobě
  • zajištění práv uprchlíků a migrantů
Principy
Amnesty International staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu.
Amnesty International je nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu.
Na svůj výzkum stavu lidských práv nepřijímá prostředky od vlád a uplatňuje přísná pravidla pro přijímání finančních darů.
Amnesty International je demokratická organizace a v jejím čele stojí volení zástupci členů.

Ocenění
V roce 1977 obdržela Amnesty International Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti má poradní status při OSN.

Vzdělávání k lidským právům
Porušování lidských práv řeší Amnesty International nejen ve chvíli, kdy se již stane akutním problémem, ale snaží se mu předcházet. První krok k respektování, šíření a obraně lidských práv vidíme ve vzdělávání.
Prostřednictvím programu vzdělávání k lidským právům AI seznamuje pomocí interaktivních workshopů studenty základních a středních škol například s dokumenty zaručujícími ochranu lidských práv či je informujeme o potlačování lidských práv všude na světě. Kromě důležitých znalostí se snažíme také o podporu dovedností a rozvoj postojů, které studenti potřebují k respektování a ochraně lidských práv.
Kromě workshopů Amnesty International vydává pro studenty lidskoprávní časopis Existense a aktualizujeme pro ně web www.lidskaprava.cz, který obsahuje mimo jiné mapy, hry či interaktivní rozhovory.
Metodiky pro vzdělávání k lidským právům zpracovává AI také pro vyučující, kteří chtějí tato témata obsáhnout ve svých hodinách sami. Zájemce z řad vyučujících s těmito metodikami rádi seznámíme na dvoudenních seminářích, veškeré materiály jsou dostupné také online.
Všechny vzdělávací aktivity poskytuje Amnesty International zdarma.

Projekt: Školy pro lidská práva

Projekt pomáhá vytvářet kulturu lidských práv ve školách.
Snažíme se dosáhnout dlouhodobé spolupráce se školami, kterým nabídneme komplexní systém podpory při začleňování tematiky lidských práv nejen do výuky, ale i do celého klimatu školy.
Vyvíjíme vzdělávací metody i materiály a podporujeme další vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání k lidským právům. Poskytujeme workshopy pro studenty, vydáváme lidskoprávní časopis a editujeme informační webové stránky s interaktivními funkcemi.

Kontaktní osoba k projektu Školy pro liská práva:
Jiří Bejček, vzdelavani@amnesty.cz, 775 125 020

Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:Provaznická 3 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa:Provaznická 3 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:Šárka Antošová
Kontaktní e-mail:amnesty@amnesty.cz
IČ:44793430
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání