Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouci je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům i institucím, které nabídky programů CŽV zaujala. CCV PdF UP v Olomouci navazuje na bohatou historii přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále rozvíjí po profesní stránce v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů.

Pedagogická fakulta prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání nabízí různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně jako programy celoživotního vzdělávání. Rozsah kurzů a programů, které nabízí Centrum reflektuje potřeby a požadavky dalšího vzdělávání stávajících učitelů a výuky praxe v regionu střední Moravy. Personál je k dispozici pomáhat a radit při výběru žadatelů programu. Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů – personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu.

Na Pedagogické fakultě UP se realizuje celoživotní vzdělávání občanů jako studium za finanční úhradu podle zákona č. 111/1998 Sb., § 60. Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotu na PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu – viz nabídka v oddíle \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“Programy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“

Adresa:Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Kontaktní adresa:Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Kontaktní osoba:Ing. Igor Škarabella
Kontaktní e-mail:igor.skarabella@upol.cz
IČ:61989592
DIČ:CZ61989592
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ

Pořádané akce