Projekt Odyssea

Posláním občanského sdružení Projekt Odyssea je pomáhat (nejen) školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami a dalšími institucemi vyvíjíme metodické materiály, provádíme výzkum a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele, žáky a další výchovné pracovníky.

Programy osobnostní a sociální výchovy pro žáky realizujeme od roku 2000, kdy jsme založili první seminář osobnostně sociálního rozvoje na Gymnáziu v Čakovicích. Kurzy pro učitele realizujeme od roku 2003, kdy proběhl první kurz pro ZŠ, rovněž v Čakovicích.

V současnosti spolupracujeme s více jak 70 základními a středními školami na programech stmelovacích a adaptačních (většinou výjezdových) kurzů, jejichž cílem je podpořit soudržnost a spolupráci ve třídních kolektivech. Věnujeme se také prevenci rizikového chování, zejména primární a sekundární specifické prevenci šikany. Více informací zde http://www.odyssea.cz/kurzy-pro-zaky.php nebo na emailu pekarova@odyssea.cz.

Druhou velkou oblast naší činnosti tvoří nejrůznější poradenské a rozvojové aktivity pro pedagogické pracovníky, od učitelů, přes různé vychovatele, lektory, konzultanty, pracovníky volnočasových institucí až po vedení škol. Naše nabídka je poměrně široká, protože i osobnostní a sociální výchova se zabývá velkým množstvím témat, od kurzů zaměřených na trénink postupů, jak rozvíjet sebeovládání a sebepoznání žáků, jak rozvíjet sebeřízení žáků (přijímání odpovědnosti za svůj život a za své chování, včetně stále populárnějších témat jako jsou řízení času či řízení stresu), rozvoj studijních dovedností a čtenářství (jak učit žáky, aby se uměli lépe učit), až po rozvoj tvořivosti, a rozvoj dovedností v oblasti spolupráce (jak pracovat se vztahy ve třídě, jak pracovat s pravidly chování ve třídě) a etickou výchovu. Specializujeme se rovněž na dovednosti řízení skupinové dynamiky (práce s pravidly, vedení porad, kázeň ve skupině, styly vedení, apod.). Velké množství z těchto kurzů máme v současné době akreditováno v rámci DVPP. Pořádáme i dlouhodobé víceleté výcviky lektorů osobnostní a sociální výchovy se sebereflektivní částí (500 hodin). V současné době běží již třetí běh takového výcviku. Naši lektoři mají více jak 2000 hodin lektorské praxe.

Část naší práce tvoří i nejrůznější poradenské projekty tvořené dle konkrétních potřeb zadavatele, kde využíváme různé formy koučování a mentoringu. Více informací lze získat zde: http://www.odyssea.cz/kurzy-pro-ucitele.php nebo na níže uvedeném kontaktním emailu.

Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:Na Březince 22, Praha 5 – Smíchov 120 00
Kontaktní adresa:Na Březince 22, Praha 5 – Smíchov 120 00
Kontaktní osoba:Jakub Švec
Kontaktní e-mail:svec@odyssea.c
IČ:26618745
DIČ:CZ26618745
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)